หมายเหตุ : เฉพาะสมาชิกบางพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารจากการไฟฟ้าฯ เท่านั้น