ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาบอกรับเป็นสมาชิก 

 

1. คำจำกัดความและการตีความ 

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

1.1ข้อความที่อ้างถึงบุคคลธรรมดาให้หมายรวมถึงนิติบุคคล รวมทั้งในทางกลับกันด้วยและข้อความ ที่อ้างถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ให้หมายรวมถึงพหูพจน์ รวมทั้งในทางกลับกันด้วย 

1.2   คำต่อไปนี้ ให้มีความหมายดังระบุไว้ข้างล่างนี้ 

1.2.1 “ช่องรายการตามสั่ง” หมายถึง ช่องรายการที่สมาชิกสั่งแยกต่างหากจากช่องรายการที่อยู่ในชุดรายการ 

1.2.2 “CAtv” หมายถึง การให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกแก่สมาชิกโดยผ่านเครือข่าย สายเคเบิ้ล  

1.2.3 “DStv” หมายถึง การให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกแก่สมาชิกโดยผ่านเครือข่ายดาวเทียม 

1.2.4 “CMDU” หมายถึง ที่พักอาศัยแบบมีห้องเพื่อการค้า ซึ่งมีการติดตั้ง Decoder ในสถานีทวนสัญญาณและกระจายสัญญาณ หรือห้องควบคุมของอาคาร เพื่อถ่ายทอดบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกไปยัง แต่ละจุด หรือห้องของอาคารตามที่ได้รับอนุญาต 

1.2.5วันเริ่มบริการ หมายถึง วันแรกที่บริษัทได้ส่งสัญญาณของบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกไปยังสมาชิก 

1.2.6    บริษัทหมายถึง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด   

1.2.7   “Decoder”หมายถึง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  (แล้วแต่กรณี) ดังนี้ 

1.2.7.1  “IRD” หรือ “Integrated Receiver Decoder” ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Smart Card  จานรับสัญญาณ (Dish) และ LNBF (Low Noise Block Downconverter Feedhorn) จะทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณรายการโทรทัศน์ที่ถูกใส่รหัส เพื่อผลิต และ/หรือถ่ายทอดบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกในระบบ DStv หรือ 

1.2.7.2   “Set-Top Box”เป็นอุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณรายการโทรทัศน์ที่ถูกใส่รหัสเพื่อ ผลิตและ/หรือถ่ายทอดบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกในระบบ CAtv 

1.2.8  วันมีผลบังคับ หมายถึง วันเริ่มบริการ 

1.2.9“IMDU” หมายถึงห้องที่พักอาศัยที่มีลักษณะเป็นหลังเดี่ยว ซึ่งได้ทำการติดตั้ง Decoder ไว้ในแต่ละหน่วยหรือห้องของอาคารแยกต่างหากจากกัน และ “IMDU” ให้หมายรวมถึงแต่ละหน่วยหรือแต่ละห้องที่รับบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก 

 1.2.10  บริการอื่น หมายถึง บริการเสริมซึ่งบริษัทอาจเสนอให้เป็นครั้งคราว นอกเหนือจากบริการที่จัดให้ตามสัญญานี้ เช่น รายการสั่งชมภาพยนตร์หรือวีดีโอตามสั่ง ภาพยนตร์ พิเศษ คอนเสิร์ต ละคร  การแสดง โชว์ รายการกีฬาและรายการพิเศษอย่างอื่น 

1.2.11  “ชุดช่องรายการ หมายถึง การนำเสียง ภาพ และข้อมูลของช่องรายการหลาย ๆ ช่องมารวมกันเป็นชุดช่องรายการเดียวตามที่บริษัทกำหนด 

1.2.12 “SDU” ที่พักอาศัยเดี่ยว เช่น บ้าน 

1.2.13 “Smartcard” หมายถึง บัตรซึ่งบริษัทจำหน่าย ให้บริการหรือให้เช่าแก่สมาชิกแล้วแต่กรณี  ซึ่ง 

            1.2.13.1 บรรจุซอฟต์แวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ และ 

            1.2.13.2 บริษัททำให้บัตรนี้ใช้งานเพื่ออนุญาตให้สมาชิกถอดรหัสสัญญาณและได้รับ บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก 

1.2.14 “สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่บอกรับบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก         

1.2.15 “บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก หมายถึง บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เสียง และข้อมูล ในรูปแบบที่ได้รับการถอดรหัสสัญญาณ และประกอบเข้าด้วยกันเป็นช่องรายการ  

1.3    การอ้างอิงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ ถึงบริษัท ให้หมายความรวมถึงบริษัท หรือองค์กรใด ๆ ซึ่งกรณีที่เป็นบริษัทแล้ว จะรวมถึงบริษัทใน  เครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีรายการหรือโครงสร้างเกี่ยวโยงกันของบริษัทด้วย 

 

2.  วันเริ่มต้นและระยะเวลา 

สัญญานี้ให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่มีผลบังคับ และให้มีผลบังคับต่อเนื่องไปโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด เว้นแต่จะมีการผิดสัญญาและการบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ 

3.  สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา  

3.1   สิทธิและหน้าที่ของบริษัท 

3.1.1    บริษัทตกลงให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกตามลักษณะ ประเภทเงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription Agreement) หรือที่ได้โฆษณา หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ  

3.1.2    บริษัทมีภาระในการพิสูจน์ในกรณีที่สมาชิกโต้แย้งว่าการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก  ไม่เป็นไปตามลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่ตกลงในสัญญาหรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้สมาชิกทราบ ในกรณีที่การให้บริการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา บริษัทจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม 

3.1.3    บริษัทมีหน้าที่แก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของบริษัท  จนเป็นเหตุให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้โดยเร็วและบริษัท   ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของสมาชิก 

3.1.4    บริษัทจะไม่ถือเอาเหตุแห่งการได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของค่าเครื่องอุปกรณ์ในขณะที่ส่งมอบ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกนั้น มากำหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่สมาชิก    หรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่สมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ในกรณีที่บริษัทประสงค์     จะคิดค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องจากสมาชิก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้อง ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศกำหนด 

3.1.5    บริษัทตกลงจะซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทส่งมอบให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากสมาชิก (เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ตามปกติของเครื่องอุปกรณ์ หรือปราศจากความระมัดระวังเกินสมควรของสมาชิก) และบริษัท ตกลงจะไม่คิดค่าบริการตลอดระยะเวลาที่มีการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว 

3.1.6    บริษัทตกลงจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกตามที่สมาชิก ร้องขอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

3.1.7    บริษัทรับรองว่าจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไปใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการแก่สมาชิกนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริการโดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากสมาชิก เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ 

3.2 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก                                                                                                                                 

3.2.1    สมาชิกตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของตนเองและบุคคลซึ่งระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งส่งมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทสามารถขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ด้วย 

(1)   กรณีสมาชิก: ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ วันเดือน ปีเกิด รวมตลอดถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ  

(2)   กรณีบุคคลซึ่งระบุไว้เพื่อการทวงหนี้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ และบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดในข้อ 3.1.7 

3.2.2    สมาชิกจะต้องไม่กระทำการ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวน รบกวน หรือเกิดความไม่สะดวกทั้งต่อบริษัท สมาชิกอื่นของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด 

3.2.3    สมาชิกตกลงที่จะเก็บรักษารหัสประจำตัวของสมาชิกหรือรหัสส่วนตัวใด ๆ เพื่อใช้บริการของบริษัทไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ 

3.2.4    สมาชิกที่ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง  ในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่นำเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับจากบริษัทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือหน้าที่   ของเครื่องอุปกรณ์นั้น ๆ ตลอดจนใช้ความระมัดระวังในการรักษาดูแลเครื่องอุปกรณ์นั้น ๆ เช่นวิญญูชนพึงกระทำ และต้องส่งคืนให้แก่บริษัทตามสภาพเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง หากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เครื่องอุปกรณ์นั้น บริษัทมีสิทธิเรียกให้สมาชิกรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่    เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น 

3.2.5    สมาชิกมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ 

3.2.6    สมาชิกมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทหากสมาชิกได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของบริษัทตามกลไกหรือช่องทางที่บริษัทกำหนด  

3.2.7    สมาชิกตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการสมัครใช้บริการตามที่กำหนด 

4. ค่าธรรมเนียม ภาษีและค่าบริการ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บ และการชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

4.1    นับแต่วันเริ่มบริการ บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน และค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอันเกิดจากการใช้บริการของสมาชิก   

4.2   บริษัทตกลงเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากสมาชิก กรณีจุดการรับชม  จุดแรก (ซึ่งอยู่ภายในเคหะสถานเดียวกัน) โดยใช้ราคาตามรายละเอียด Package ที่ได้แนบท้ายให้แก่สมาชิกในวันทำสัญญานี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจนำเสนอ Package อื่นที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกได้เป็นคราว ๆ โดย    จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และรายละเอียดในสัญญาบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription Agreement) ทุกประการ 

สำหรับกรณีจุดรับชมจุดถัดไป (ซึ่งอยู่ภายในเคหะสถานเดียวกัน) จะคิดค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 282.48 บาท (สองร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) ต่อจุด ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม Package การใช้บริการที่สมาชิกสมัครใช้บริการ  

บริษัทอาจปรับเพิ่มอัตราค่าบริการรายเดือนได้เป็นครั้งคราวไปตามดุลยพินิจของบริษัท  โดยก่อนปรับเพิ่มค่าบริการ บริษัทต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน  ในกรณีดังกล่าวสมาชิกอาจบอกเลิกสัญญานี้ก็ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวัน    เริ่มต้นใช้บังคับอัตราค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น แต่หากบริษัทไม่ได้รับการแจ้งบอกเลิกสัญญาใด ๆ ก่อนวันดังกล่าว สมาชิกจะต้องผูกพันชำระค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ปรับเพิ่ม 

4.3    บริษัทตกลงคิดค่าติดตั้งบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) สมาชิก (ซึ่งอยู่ภายในเคหะสถานเดียวกัน) ทั้งนี้ ค่าติดตั้งดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม Package การใช้บริการที่สมาชิกสมัครใช้บริการ 

4.4      บริษัทตกลงจัดหา และส่งมอบเครื่อง Set-Top Box  มาให้เช่าแก่สมาชิกในวันติดตั้งบริการโทรทัศน์บอกรับ สมาชิกเพื่อประโยชน์ในการรับบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก  โดยสมาชิกตกลงจะวางเงินประกันความเสียหาย หรือสูญหายที่อาจเกิดแก่เครื่อง Set-Top Box  (“เงินประกันอุปกรณ์”) เป็นเงินจำนวน  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)  ต่อเครื่อง   Set-Top Box 1  (หนึ่ง) เครื่อง ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่สมาชิกภายใน  30 (สามสิบ)  วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง และสมาชิกได้ส่งคืน    Set-Top Box ให้แก่บริษัทเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว  

อย่างไรก็ดี  ในกรณีที่บริษัทชำระเงินประกันอุปกรณ์คืนแก่สมาชิกเกินกว่ากำหนดเวลาข้างต้นแล้ว  บริษัทตกลงจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกในอัตราเดียวกับอัตรา ที่บริษัทเรียกเก็บจากสมาชิกอันเนื่องจากการชำระเงินล่าช้านับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดชำระเงินจนกว่า บริษัทจะชำระคืนจนครบถ้วน 

บริษัทรับรองว่าจะไม่มีการกำหนดให้สมาชิกต้องวางเงินประกันหรือต้องชำระเงินอย่างอื่นอันมีลักษณะเช่นเดียวกับเงินประกันเพื่อใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่เงินประกันค่าเสียหาย สูญหายของอุปกรณ์ในวรรคก่อน  

4.5    ในกรณีที่สมาชิกได้รับ Set-Top Box จากบริษัท บริษัทตกลงเรียกเก็บค่าบริการ Set-Top Box  รายเดือน เป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 155.15 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) ต่อจุด (ซึ่งอยู่ภายในเคหะสถานเดียวกัน) ทั้งนี้ ค่าบริการ Set-Top Box ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม Package การใช้บริการที่สมาชิกสมัครใช้บริการ 

บริษัทอาจปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ Set-Top Box รายเดือนได้เป็นครั้งคราวไปตามดุลยพินิจของบริษัท  โดยก่อนปรับเพิ่มค่าบริการ บริษัทต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน  ในกรณีดังกล่าวสมาชิกอาจบอกเลิกสัญญานี้ก็ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มต้นใช้บังคับอัตราค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น แต่หากบริษัทไม่ได้รับการแจ้งบอกเลิกสัญญาใด ๆ ก่อนวันดังกล่าว สมาชิกจะต้องผูกพันชำระค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ปรับเพิ่ม 

4.6    ค่าบริการในการขอให้บริษัทให้บริการ หรือดำเนินการใด ๆ แก่สมาชิก ซึ่งกระทำผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หรือโดยการแจ้งโดยวิธีใด ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติม และไม่ใช่ความผิดของบริษัทแล้ว บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ในวันที่ทำสัญญานี้ (หากมี) 

4.7    บริษัทรับรองว่า นอกจากเงินต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญานี้แล้ว บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้อีก เว้นแต่เป็นเงินประกันความเสียหายหรือสูญหายที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ 

4.8    หากสมาชิกไม่ชำระค่าบริการ หรือเงินอื่นใด หรือชำระไม่ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของสมาชิกงวดหนึ่งงวดใด สมาชิกตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้ให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ได้ชำระหนี้จนครบถ้วน รวมถึงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ที่ผิดนัดชำระดังกล่าวในอัตรา 10 (สิบ) บาท ต่อการผิดนัดชำระหนี้ตามกำหนดชำระแต่ละรอบ (บิล) ให้แก่บริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะใช้สิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 

4.9    สมาชิกตกลงชำระ ภาษี เงินประเมิน หรืออากรต่าง ๆ ซึ่งต้องชำระเกี่ยวกับบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก เมื่อบริษัทเรียกเก็บเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการเท่านั้น 

4.10  บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของสมาชิกเพื่อเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการให้สมาชิกทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าบริการในแต่ละงวดที่ได้รับชำระจากสมาชิก บริษัทจะนำไปหักชำระกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาชิกตามลำดับ ดังนี้ 

(ก) ชำระค่าดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระ (หากมี) 

(ข) ชำระค่าทวงถามหนี้ที่ผิดนัดชำระ (หากมี) 

(ค) ชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่สมาชิกค้างชำระ (หากมี)  

(ง) ชำระค่าบริการในเดือนปัจจุบัน 

4.11  เมื่อสมาชิกได้ชำระค่าบริการให้แก่บริษัทตามที่เรียกเก็บแล้วบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีให้เป็นหลักฐานแก่สมาชิก 

4.12  ในกรณีที่ปรากฏข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ บริษัทตกลงจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อ ยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลให้สมาชิกทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่สมาชิกมีคำขอ หากบริษัทไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจำนวนที่สมาชิกได้โต้แย้งนั้น 

4.13  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจริง บริษัทตกลงคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่สมาชิก ภายใน  30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และบริษัทตกลงชำระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกในกรณีที่สมาชิกผิดนัด เว้นแต่สมาชิกจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่สมาชิกอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก หรือตามวิธีการที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

4.14    สมาชิกสามารถใช้สิทธิระงับการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของบริษัทเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยแจ้ง เป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อรับแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  (สาม) วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย สมาชิกสามารถใช้สิทธิระงับการใช้บริการได้ทันที ในการขอระงับการใช้บริการ โทรทัศน์บอกรับสมาชิกดังกล่าว บริษัทตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสมาชิก และเมื่อครบกำหนดการขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกชั่วคราวแล้ว บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดให้สมาชิกสามารถเข้าใช้  บริการดังกล่าวได้ทันที โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสมาชิกไม่ได้ 

5. วิธีการชำระเงิน 

การชำระเงินโดยสมาชิกให้แก่บริษัทจะต้องกระทำการตามวิธีการที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราวไปภายในกำหนดเวลาตามใบแจ้งหนี้ (ซึ่งบริษัทจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ใช้บริการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15 (สิบห้า) วัน ก่อนครบกำหนดชำระค่าบริการ) โดยไม่มีการแลกเปลี่ยน หักกลบลบหนี้ หรือการหักทอนเงิน ใด ๆ ณ สถานที่ตั้งของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามที่บริษัท จะกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป 

6.  ระยะเวลารับประกันการติดตั้ง 

บริษัทตกลงรับประกันคุณภาพของการติดตั้งอุปกรณ์เป็นระยะเวลา (สาม) เดือนนับจากวันติดตั้งโดยจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ตามปกติและภายใต้สภาพตามปกติ 

 

7.  บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก 

 7.1      หากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการที่  ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้สมาชิกทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ อื่น ๆ อันมีลักษณะเป็นสาระสำคัญของการให้บริการแล้ว บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง  หากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นเหตุให้ลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพ      ในการให้บริการต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม บริษัทตกลงจะเยียวยาหรือลดค่าบริการหรือยกเว้นค่าบริการแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม 

7.2    สมาชิกอาจขอบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในเวลาใดก็ได้ เพื่อขอเปลี่ยน ยกระดับหรือลดระดับชุดรายการ หรือ รับบริการช่องรายการตามสั่ง เท่าที่สมาชิกสามารถรับบริการได้ หรือรับบริการอื่น ๆ จากบริษัท  

7.3      ในกรณีของ SDU และ IMDU สมาชิกมีสิทธิใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการรับชม  เฉพาะในที่พักอาศัย (ส่วนบุคคล) ของตนเองเท่านั้น (โดยห้ามมิให้ใช้หรือแพร่ภาพในที่สาธารณะ เช่น ผับ (Pub) บาร์ (Bar) ภัตตาคาร (Restaurant)  ล็อบบี้ (Lobby) สถานบันเทิง ฯลฯ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า) เว้นแต่สมาชิกที่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งจากบริษัท  ในกรณีของ CMDU สมาชิกมีสิทธิรับและถ่ายทอดสัญญาณเฉพาะไปยังห้องที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทสำหรับประเภทของสมาชิกนั้นเท่านั้น การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นการผิดสัญญานี้และเป็นการละเมิดสิทธิต่าง ๆ      ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งมีโทษทางอาญา และกฎหมายอื่น ใดที่ใช้บังคับด้วย 

8.  อุปกรณ์ 

8.1    ในกรณีการบริการอุปกรณ์ สมาชิกรับทราบว่าอุปกรณ์ที่บริษัทหรือตัวแทนได้ติดตั้งในสถานที่ของสมาชิกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือหน่วยงานใดตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ โดยสมาชิกจะไม่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิอื่นใด นอกจากสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญานี้  

8.2    สมาชิกจะต้องไม่ขาย จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าช่วง ยกให้ หรือโอนอุปกรณ์ที่ได้รับบริการดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดหรือหน่วยงานอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน 

8.3    สมาชิกจะต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ปล่อย ทำลาย แก้ไข ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับบริการไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายหรือโยกย้ายอุปกรณ์ ที่ได้รับบริการออกจากสถานที่ติดตั้งดังที่ระบุไว้กับบริษัทโดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อน หรือทำการอื่นใดซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมค่า ความสูญหายหรือเสียหายแก่อุปกรณ์ที่ได้รับบริการดังกล่าว  สมาชิกรับทราบว่าการกระทำดังกล่าวในข้อ 8.2 และ 8.3 โดยมิได้รับความยินยอมจากบริษัทนั้น ถือเป็นการกระทำผิดสัญญาและกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา 

8.4    ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ได้รับบริการดังกล่าวเสื่อมค่า เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใด (เว้นแต่ความเสียหายจะเกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือตามระยะเวลาของการใช้งาน) สมาชิกจะชดใช้ราคาค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน โดยบริษัทมีสิทธิริบเงินประกันเพื่อชดใช้การเสื่อมค่า ความสูญหายหรือเสียหายข้างต้น ในกรณีที่เงินประกันดังกล่าวลดจำนวนลงไม่ว่าในขณะใดก็ตาม สมาชิกจะต้องนำเงิน ส่วนที่ขาดไปมาชำระให้เต็มจำนวนในทันทีที่บริษัทร้องขอ 

8.5    บริษัทและผู้แทนได้รับอนุญาตและมีอำนาจในการเข้าไปในสถานที่ของสมาชิกเป็นครั้งคราวในเวลาอันสมควรเพื่อทำการตรวจสอบอุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ทั้งนี้ บริษัทหรือผู้แทนจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าถึงการเข้าไปนั้น 

8.6    สมาชิกจะต้องจัดให้มีมาตรการตามสมควรในการดูแลรักษาและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งโดยบริษัทในสถานที่ของสมาชิกในกรณีที่ Decoder, Smartcard, อุปกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังกล่าวสูญหาย ถูกลักขโมย หรือทำให้เสียหายไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีภายใน 12 (สิบสอง) ชั่วโมงหลังจากสมาชิกได้ทราบถึงการสูญหาย การลักขโมย หรือความเสียหายนั้น และจะต้องรับผิดชอบหากการสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากมาตรการที่ไม่เหมาะสม ความผิด หรือ ความประมาทเลินเล่อของสมาชิก 

8.7    สมาชิกรับทราบว่าอุปกรณ์ใดก็ตามที่จะใช้เชื่อมต่อกับระบบการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของบริษัทตามสัญญานี้นั้น จะต้องเป็นอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรืออุปกรณ์ที่บริษัทอนุญาตเท่านั้น และห้ามมิให้สมาชิกนำอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรืออุปกรณ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิใด ๆ มาเชื่อมต่อกับระบบให้บริการตามสัญญานี้ของบริษัท 

9.  การขอระงับการใช้บริการชั่วคราว  

9.1    เมื่อสมาชิกได้แจ้งขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกต่อบริษัทตามวิธีการที่กำหนด ในสัญญาแล้ว สมาชิกย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในค่าบริการที่เกิดขึ้น ภายหลังการแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่บริษัทจะพิสูจน์ได้ว่าค่าบริการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำของสมาชิก 

9.2    ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะระงับการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกเป็นการชั่วคราว สมาชิกตกลงและรับทราบว่า ระยะเวลาในการระงับใช้จะต้องไม่เกิน (สาม) เดือน และจะต้องระงับทุกจุดรับชมของสมาชิก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สมาชิกระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั้นสูงที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน 

9.3    ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเป็นการชั่วคราวต่อสมาชิกก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอื่นใดที่สามารถเข้าถึงสมาชิก และนำข้อความที่แจ้งนั้นกลับมาใช้เป็นหลักฐานได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวนั้นได้ทำเป็นหนังสือแล้ว โดยในการแจ้งต้องระบุเหตุในการใช้สิทธิระงับการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเป็นการชั่วคราวให้แก่สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้บริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ทันที 

9.3.1    เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท 

9.3.2    สมาชิกถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 

9.3.3    สมาชิกใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ 

9.3.4    บริษัทพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกที่ให้แก่สมาชิกถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา 

9.3.5      สมาชิกผิดนัดชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (สอง) คราวติดต่อกัน 

9.3.6    บริษัทพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกได้นำบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าบริการ 

9.3.7    บริษัทมีเหตุที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิกที่ใช้ในการให้บริการ 

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 

10.1    บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกรายการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกมานำเสนอในช่องรายการต่าง ๆ พร้อมทั้งจะจัดหาช่องทางที่เหมาะสมในการรับชมแก่สมาชิก โดยสมาชิกตกลงไม่เรียกร้องให้บริษัท หรือผู้ให้สิทธิช่องรายการต้องรับผิดไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าเป็นผลโดยตรงหรือผลสืบเนื่อง และไม่ว่าเป็นผลตามสัญญา หรือโดยกฎหมาย) ซึ่งสมาชิกหรือผู้เช่าผู้พักอาศัย สมาชิกในครอบครัว คนงาน หรือแขกในอาคารของสมาชิก ได้รับอันเกิดเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวกับกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

10.1.1     กรณีใดก็ตามซึ่งอาจหรือสามารถนำไปสู่การสูญเสียสัญญาณไม่ว่าส่วนใด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการส่งสัญญาณ ความบกพร่องในการทำงานของดาวเทียม หรือเครือข่ายเคเบิล หรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนวงโคจรของดาวเทียม หรือไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดทำให้สัญญาณไม่ต่อเนื่องถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท 

10.1.2   ความบกพร่องในเนื้อหา รวมทั้งความผิดพลาดในข้อเท็จจริงหรือข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเนื้อหา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  

10.2    สมาชิกรับทราบและตกลงว่ารายการ หรือช่องรายการต่าง ๆ ที่จัดให้บริการตามสัญญานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ออกอากาศซ้ำ มีรายการโฆษณาคั่น มีการแนะนำ และเผยแพร่รายการที่เป็นสาระประโยชน์คั่น หรือในบางกรณีสัญญาณอาจไม่ต่อเนื่อง ภาพหรือเสียงไม่ชัดเจนถูกรบกวนหรือขัดจังหวะ 

10.3  คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดตามสัญญานี้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญา 

 

11. การทำสำเนา การใช้ หรือการจำหน่ายจ่ายแจกบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก โดยไม่ได้รับอนุญาต 

11.1  สมาชิกรับทราบและตกลงว่า เนื้อหารายการ และบริการทั้งหมดที่ถ่ายทอดโดยบริษัท เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น และสมาชิกจะชดใช้และป้องกันไม่ให้บริษัท และผู้ให้ลิขสิทธิ์ช่องรายการได้รับผลเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวด้วยประการทั้งปวง และไม่ว่ากรณีใด สมาชิกต้องไม่ใช้เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ เทปวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณระบบกระจายสายสัญญาณ หรือระบบหรือวิธีการอื่น ๆ ในการทำสำเนา ทำซ้ำ ขาย ถ่ายทอด จำหน่ายจ่ายแจก หรือใช้ หรือส่งสัญญาณบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกด้วยวิธีการอย่างอื่นให้แก่บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบุคคลที่กำหนดในสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 

11.2  สมาชิกรับประกันและตกลงว่า สมาชิก หรือผู้เช่า ผู้อาศัย สมาชิกในครอบครัว คนงานและแขก ในสถานที่ของสมาชิกจะไม่พยายามกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือฝ่าฝืนหรือทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีในการใช้ Decoder หรือ Smartcard หรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยน ยุ่งเกี่ยว หรือกระทำการรบกวนใด ๆ ต่อ Decoder หรือ Smartcard หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นั้น โดยสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไปโดยเคร่งครัด 

11.3  ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่อยู่ใน Decoder และ Smartcard ถือว่าเป็นทรัพย์สิน หรือเป็นสิทธิของบริษัทตลอดไป สมาชิกรับทราบว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวของบริษัท จะทำให้เกิดผลสูญเสีย และ/หรือเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท นอกจากนี้ จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง และรักษาสิทธิดังกล่าวของบริษัท และจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีในกรณีที่ทราบว่า Decoder และ/หรือ Smartcard ได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย หรือถูกลัก หรือถูกใช้งานในลักษณะที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว หรือสิทธิอื่นใดของบริษัท 

11.4  สมาชิกรับประกันและตกลงว่าจะใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเฉพาะในสถานที่ของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้เท่านั้น 

12. การเลิกสัญญา 

12.1   สมาชิกมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการ หรือหนี้ค้างชำระอื่นใด ให้ครบถ้วนจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญา  มีผลบังคับ 

12.2  สมาชิกอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีหากมีเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)     สมาชิกไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาชิก 

(2)     บริษัทได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา 

(3)     บริษัทตกเป็นบุคคลล้มละลาย 

(4)       บริษัทเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงื่อนไขในการให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับจากสมาชิกลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

12.3   บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกตามสัญญาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)     สมาชิกถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 

(2)     สมาชิกผิดนัดชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 2 (สอง)คราวติดต่อกันโดยบริษัทได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเพื่อเรียกเก็บค่าบริการและได้ทำการเตือนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว 

(3)     บริษัทพิสูจน์ได้ว่า สมาชิกมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา 

(4)     บริษัทไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุสุดวิสัย 

(5)     เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

12.4    เมื่อสัญญาเลิกกัน บริษัทมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างชำระให้แก่สมาชิก โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับสมาชิก หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาชิกอย่างถูกต้องแล้ว  จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันเลิกสัญญาและสมาชิกได้นำส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่อการคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างชำระ ด้วย เงินสด เช็ค  หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก หรือตามวิธีการที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทมีหน้าที่ชำระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทคิดจากสมาชิก   กรณีสมาชิกผิดนัดไม่ชำระค่าบริการแก่บริษัท หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค้างชำระให้แก่สมาชิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิสมาชิกที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น เว้นแต่การไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้นั้น มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท   

13. ข้อกำหนดทั่วไป 

13.1  สมาชิกจะต้องไม่โอนสิทธิหรือมอบหมายหน้าที่ตามข้อกำหนดของสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน 

13.2  บริษัทจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ไปยังบริษัทรายอื่นมิได้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้รับโอนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน 

13.3  บริษัทจะไม่นำข้อมูลของสมาชิก ไปใช้โดยประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก 

13.4    สถานที่ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หรือวิธีการอื่นใดในการติดต่อกับบริษัทเพื่อการบริการ  ใด ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเป็นครั้งคราว ตามที่บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นใด ซึ่งรวมถึงการแจ้งโดยทางนิตยสารรายการโทรทัศน์ หรือจดหมาย 

13.5    การบอกกล่าวจากบริษัทที่อ้างถึงในสัญญานี้อาจแสดงไว้ในจอโทรทัศน์หรือแสดงไว้ในนิตยสารรายการโทรทัศน์รายเดือน จดหมาย หรือสื่ออื่นใด ถึงสมาชิกเท่าที่จะเอื้ออำนวย ตามที่บริษัทเห็นสมควร 

13.6  ในกรณีของ SDU หรือ IMDU สัญญานี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ระบุใน Package การใช้บริการที่สมาชิกสมัครใช้บริการ แต่ในกรณีของ CMDU สัญญานี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบอกรับสมาชิกสำหรับ CMDU (สัญญา CDMU”) ซึ่งคู่สัญญาได้จัดทำไว้เป็นการเฉพาะ หากมีข้อใดในสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในสัญญา CMDU ให้ใช้ข้อกำหนดในสัญญา CMDU